Arbeidsovereenkomst

  • Neem contact op met accountant Hoogeveen Drenthe

 

 

 

 

 

 

Arbeidsovereenkomst waar op letten

Waar moet een arbeidsovereenkomst aan voldoen? Welke persoonsgegevens moeten in een arbeidsovereenkomst opgenomen worden? Op het arbeidscontract moeten sowieso de naam- en adresgegevens van werkgever en werknemer staan. Daarnaast is het verplicht de datum van indiensttreding (en bij een tijdelijke overeenkomst ook de einddatum) en de plaats(en) waar de werknemer gaat werken, te vermelden. Ook moet in de overeenkomst het aantal overeengekomen uren per week opgenomen beschreven worden welke functie en werkzaamheden de werknemer gaat verrichten. Andere zaken die in een arbeidsovereenkomst moeten worden opgenomen zijn:
– Het salaris en moment waarop dat uitbetaald wordt;
– Het aantal vakantiedagen;
– De hoogte van het vakantiegeld en wanneer dat wordt uitbetaald;
– De opzegtermijn van werkgever en werknemer.

Wie ondertekent arbeidsovereenkomst namens werkgever

Vaak tekent een medewerker (bijvoorbeeld HR adviseur of een manager) namens het bedrijf een arbeidsovereenkomst. Als bij een werknemer de indruk wordt gewekt dat de persoon aan de andere kant van de tafel teken-/handelingsbevoegd is, zal een arbeidsovereenkomst of andere toezeggingen naar alle waarschijnlijkheid aangemerkt worden als geldig/bindend. Wil je als werkgever dus zorgen dat er achteraf geen discussies komen, bijvoorbeeld over arbeidsrechtelijke toezeggingen die door een leidinggevende aan een medewerker zijn gedaan, dan is het aan te raden aan werknemers nadrukkelijk duidelijk te maken wie bevoegd is om arbeidsrechtelijke toezeggingen te doen.

Arbeidsovereenkomst bij faillissement

Wat gebeurt er met uw arbeidscontract als de werkgever faillissement heeft aangevraagd? Deze blijft gewoon van kracht; u wordt als werknemer dus gewoon op het werk verwacht. Meestal is er (op termijn) echter geen werk meer voor de werknemer. De curator zal onder toezicht van de rechtbank de werknemer ontslaan. Hierbij wordt de geldende opzegtermijn in acht genomen. Mogelijk heeft de werknemer niet alle salaris en overige vergoedingen ontvangen waar hij of zij recht op had. Het UWV Werkbedrijf neemt deze verplichtingen (tot op zekere hoogte) over. Bij faillissement heeft de werknemer geen recht op een transitievergoeding.

Arbeidsovereenkomst bij fusie of overname

Bij een overname of fusie houden werknemers, bij behoud van hun aanstelling, nog een jaar recht op hun arbeidsovereenkomst en de daarin gemaakte afspraken. Ook als deze afspraken niet overeenkomen met de afspraken die eventuele al in het bedrijf werkzame collega’s in hun overeenkomst hebben staan.

Arbeidsovereenkomst hoe vaak verlengen

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag maximaal tweemaal worden verlengd. Daarna, na 3 opvolgende tijdelijke contracten, moet het contract worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. Daarnaast mag de loopduur van de tijdelijke contracten in totaal niet meer dan 3 jaar zijn.

Arbeidsovereenkomst uitzonderingen

Er zijn veel situaties, die afwijkend zijn van de standaard situaties zoals hierboven omschreven. Bijvoorbeeld omdat er afwijkende voorwaarden zijn vastgesteld in de cao of in het geval van tijdelijke contracten met tussenpozen. Ons HR-team heeft uitgebreide expertise. Wij helpen u graag uw situatie en mogelijkheden in beeld te brengen.

Arbeidsovereenkomst advies

Ons HR-team heeft uitgebreide expertise en kan u helpen bij het opstellen van uw arbeidsovereenkomst. Neem gerust contact met ons op.

 

Bij Mulderij & Partners kunt u terecht voor personeelsadvies in de breedste zin van het woord.