Bespaar nabestaanden veel erfbelasting door te schenken

In onze vorige columns hebben we voorbeelden gegeven over hoe u ervoor kunt zorgen dat uw toekomstige nabestaanden zo min mogelijk erfbelasting hoeven te betalen indien u komt te overlijden.

Dit ging allemaal middels een goed testament. Een testament treedt echter pas in werking als u komt te overlijden.

Vermogen overdragen vóór overlijden

Het is echter ook mogelijk om vóór uw overlijden alvast vermogen aan uw toekomstige nabestaanden over te dragen door het doen van schenkingen. Ook schenkingen zijn belast. Dit heet schenkbelasting en gebeurt tegen dezelfde tarieven als die voor de erfbelasting gelden. In 2020 gelden onderstaande tarieven:

Tarieven schenkbelasting 2020
Deel van de belaste verkrijging Tariefgroep 1
(partners en kinderen)
Tariefgroep 1A (kleinkinderen) Tariefgroep 2
(overige verkrijgers)
€ 0 tot € 126.722 10% 18% 30%
€ 126.723 en hoger 20% 36% 40%

Er gelden in 2020 twee jaarlijkse vrijstellingen:

  • Schenking ouder(s) aan (pleeg/stief)kind à € 5.515
  • Schenkingen aan overige verkrijgers à € 2.208

Op bovenstaande vrijstellingen kan elk jaar een beroep worden gedaan.

Lees hier over de (extra)  vrijstellingen die gelden voor 2021.

Er geldt tevens een aantal eenmalige vrijstellingen in 2020 voor sommige schenkingen. Eenmalig houdt in dat de ontvanger slechts één keer in zijn leven recht heeft op één van de hieronder genoemde vrijstellingen. Dit betreffen onderstaande soorten schenkingen:

Eenmalige schenkingsvrijstellingen 2020
Wie schenkt aan wie? Doel van besteding Vrijgesteld bedrag
Ouder(s) aan (pleeg/stief)kind Vrije keus € 26.457
Een dure studie € 55.114
Een eigen woning € 103.643
Andere relatie dan ouder(s) aan (pleeg/stief)kind Een eigen woning € 103.643

Wanneer uw kind reeds gebruik heeft gemaakt van de vrijstelling t.b.v. een dure studie dan kan hij/zij geen aanspraak meer maken op de vrijstelling van de eigen woning. Deze eenmalige hoge schenkingsvrijstellingen gelden alleen als de ontvanger (of zijn/haar partner) tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Daadwerkelijk schenken of schenken op papier

Er bestaan twee mogelijkheden om uw vermogen te schenken aan uw toekomstige nabestaanden:

  • Daadwerkelijk schenken;
  • Schenken middels schuldigerkenning.

> Daadwerkelijk schenken

Dit is de meest bekende vorm van schenken. Bij deze vorm schenkt u daadwerkelijk een bedrag aan iemand. Deze vorm kan handig zijn indien u veel liquide vermogen heeft.

> Schenken middels schuldigerkenning

Indien u wat minder liquide vermogen heeft, bijvoorbeeld doordat het grootste deel van uw vermogen bestaat uit de overwaarde op uw eigen woning, kan het handig zijn om te schenken middels een schuldigerkenning. Bij een schuldigerkenning hoeft u geen geld af te staan, maar u blijft het bedrag verschuldigd aan de begunstigde. De begunstigde betaalt over deze schenking wel schenkbelasting.

Tevens zijn er aan deze manier van schenken drie voorwaarden verbonden:

  • Over de schuld moet minimaal 6% rente worden berekend;
  • De rente moet daadwerkelijk jaarlijks worden voldaan;
  • De papieren schenking/schuldigerkenning dient plaats te vinden bij notariële akte.

Wanneer er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt deze schuld niet in mindering gebracht op uw nalatenschap en is er alsnog erfbelasting verschuldigd.

Dat u 6% rente per jaar over uw schuldigerkenning moet betalen, kan gunstig uitpakken. Over deze rentebetaling is namelijk geen schenkbelasting verschuldigd. Hierdoor draagt u elk jaar een extra deel van uw vermogen over aan uw toekomstige nabestaanden, terwijl er geen belasting verschuldigd is.

Wel dient u voorzichtig te zijn met de hoogte van de schuldigerkenning, omdat u wel voldoende liquide vermogen moet hebben om de rente ook daadwerkelijk elk jaar te kunnen betalen.

Uitsluitingsclausule

Het is mogelijk om schenkingen te doen onder de zogenoemde uitsluitingsclausule. Dit houdt in dat u eventuele partners van uw toekomstige nabestaanden kunt uitsluiten om mee te delen in hetgeen u aan uw toekomstige nabestaanden schenkt.

U kunt er voor kiezen om de partners onder alle omstandigheden uit te sluiten, maar dit kan onwenselijk zijn in bepaalde situaties. Dit kan het bijvoorbeeld het geval zijn indien het huwelijk van uw kinderen eindigt door overlijden van uw kinderen. Daarom is het ook mogelijk om (verzachtende) voorwaarden op te nemen, zodat de uitsluitingsclausule soms kan komen te vervallen.

Schenken kan nuttig zijn om ervoor te zorgen dat uw toekomstige nabestaanden bij uw overlijden in zo laag mogelijke belastingtarieven terechtkomen. Wij kunnen u goed adviseren in wat voor u de beste opties zijn.

Naushad Ishaak
Assistent accountant en financieel planner