Blog

1. Einde VAR! Hoe nu verder? Heeft u personen (bijvoorbeeld zzp’ers) werken binnen uw onderneming die niet formeel bij u in dienstbetrekking zijn? Weest u dan bewust van het risico op de aanwezigheid van een dienstbetrekking en de gevolgen daarvan voor verplicht in te houden loonheffingen en af te dragen premies werknemersverzekeringen. Tot 1 mei… Read More


Blog

1. Boete van werknemer soms toch belastingvrij Belastingvrije geldboeten zijn onder de werkkostenregeling (WKR) niet mogelijk. Wettelijk is namelijk bepaald dat geldboeten niet ten laste van uw vrije ruimte mogen komen, maar individueel bij uw werknemers moeten worden belast. Voor sommige boeten is echter een uitzondering mogelijk. Binnen de WKR kunt u vergoedingen en verstrekkingen… Read More


Blog

Vanaf 1 mei vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking. De staatssecretaris heeft daarmee een behoorlijke administratieve lastenverlichting beoogd. Is dit de daadwerkelijke reden? Of heeft de wetgever hier toch iets anders mee voor ogen gehad? Administratieve lastenverlichting Bij het bedenken van… Read More


Blog

1. De zakelijke auto niet privé gebruiken Denk aan een sluitende rittenregistratie! Wanneer een werknemer de zakelijke auto niet voor privédoeleinden wil gebruiken, is er de mogelijkheid om bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te vragen. Met deze verklaring moet de werknemer bewijzen dat er op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer… Read More


Blog

Heeft u een lijfrente- of stamrechtverplichting in uw bv ingebracht, die nog niet tot uitkering is gekomen? Houd er dan rekening mee dat uw bv in het eerste jaar dat deze wél tot uitkering komt, mogelijk een bedrag aan vennootschapsbelasting verschuldigd is. In deze column leggen we met een voorbeeld uit hoe deze belastingclaim ontstaat.… Read More


Blog

Heeft u een pensioen- en/of lijfrentevoorziening in eigen beheer en overweegt u om deze af te storten bij een externe verzekeraar? Wacht dan het juiste moment af! De hoogte van de af te storten koopsom is namelijk sterk afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente waar verzekeraars mee werken.   Stel u bent geboren… Read More


Blog

De laatste jaren komt de opwarming van de aarde als direct gevolg van de CO2-uitstoot steeds hoger op de internationale politieke agenda. Ook Mulderij & Partners is zich bewust van de klimaatproblematiek en komt in actie. Mulderij & Partners heeft door middel van de volgende maatregelen een CO2-reductie gerealiseerd van minimaal 25%: rijden op groene… Read More


Blog

Bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting? Dan kunt u in aanmerking komen voor ondernemersaftrek. De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat uit: zelfstandigenaftrek, startersaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor sommige van deze ondernemersaftrekken moet u voldoen aan het urencriterium. Per kalenderjaar moet minimaal 1.225 uur werkzaamheden verrichten voor… Read More


Blog

Bij investeringsbelissingen moet de noodzaak van investeren altijd voorop staan. Bovendien moet u kijken naar de gevolgen van de investering voor uw bedrijf. Welke gevolgen heeft het onder andere voor uw liquiditeiten? Maar ook: welke gevolgen heeft het voor uw personeel qua bezetting en scholing? Naast de cijfers moet u dergelijke organisatorische aspecten meenemen in… Read More


Blog

Als er sprake is van een fiscale eenheid, kunnen meerdere ondernemingen gezamenlijk een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Daarvoor moet de moedermaatschappij wel minimaal 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij in handen hebben. Beiden moeten daarvoor eenmalig een verzoek indienen.   Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan de volgende voordelen opleveren: Er hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend. Onderlinge resultaten… Read More