Coronacrisis: overzicht maatregelen voor bedrijven

Als gevolg van de coronacrisis komen veel ondernemingen momenteel in een andere, vaak slechtere, economische situatie terecht.

Er zijn veel regelingen om te zorgen dat ondernemers deze periode zo goed mogelijk door kunnen komen. Vrijwel dagelijks komen er nieuwe maatregelen of aanpassingen op al bestaande regelingen. Het valt niet mee om het overzicht te houden. Daarom zetten wij voor u op deze pagina alle relevante informatie over corona-maatregelen voor ondernemers op een rij.

Vind hier de informatie die u zoekt:

 

Maatregelen voor uw fiscale situatie

Het is mogelijk uitstel van belastingbetaling aan te vragen. Dit kan onder andere voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting , verhuurderheffingen milieubelastingen. Indien u gebruik wilt maken van uitstel van betaling in verband met de uitbraak van het coronavirus, adviseren wij u de aangifte niet te betalen. Er volgt dan een naheffingsaanslag met daarop een boete. Wanneer wij deze naheffingsaanslag van u ontvangen kunnen wij voor u een brief schrijven, zodat u drie maanden uitstel krijgt voor het betalen van de aanslag in verband met de uitbraak van het coronavirus. De boete zal dan ook worden verminderd.

Daarnaast zijn er andere fiscale maatregelen die u kunt treffen om uw fiscale situatie te verbeteren.

Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon

Door de coronacrisis worden vele evenementen en reizen afgezegd. Om niet in acute liquiditeitsproblemen te komen, kan een btw-ondernemer overwegen om een tegoedbon in de vorm van vouchers en kortingsbonnen uit te geven. Wat zijn de gevolgen voor de btw? 14-05-2020

Neem corona-reserve op in jaarrekening 2019

Veel ondernemingen in Nederland merken dit jaar de negatieve effecten van de coronacrisis op hun omzet. Normaal gesproken zou u dit pas kunnen ‘verrekenen’ bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Dat zou dus niet eerder kunnen dan begin 2021. Het kabinet vindt dit niet wenselijk en heeft het daarom mogelijk gemaakt om het verwachte verlies voor 2020 op te nemen bij de aangifte van het jaar 2019. 13-05-2020

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen? 04-05-2020

 

 

Steun voor ondernemingen en zelfstandigen

NOW

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven.

Bij de berekening van het omzetverlies gedurende 3 maanden  moet het gaan om een omzetverlies maart, april en mei of april, mei en juni of mei, juni en juli. U kunt dus zelf kiezen voor welke van deze 3 periodes je de NOW aanvraagt, maar niet voor een willekeurige periode in het jaar 2020. Kiest u bijvoorbeeld voor maart, april en mei dan wordt een eventueel omzetverlies in juni niet meegenomen. De periode van het omzetverlies staat vast.

In principe wordt voor de NOW het omzetverlies berekend op concernniveau. Hierop kan inbreuk gemaakt worden, indien het omzetverlies dan lager dan 20% is. Er kan geen inbreuk worden gemaakt op het concernniveau indien sprake is van een personeelsbv. Dus in beginsel omzetverlies berekenen op concernniveau, is het omzetverlies dan minder dan 20% dan kan het concernniveau worden losgelaten als er geen sprake is van een personeelsbv binnen het concern. Op de site van de Rijksoverheid leest u hier meer over.

Voor een concernniveau met buitenlandse dochters, geldt dat zij de omzetdaling van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlandse SV- loon hebben niet bij de omzetdaling die zij voor de NOW opgeven moeten meetellen.

Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot.

Updates rondom de regeling vindt u hieronder.

Aanvraagtermijn NOW-regeling verlengd t/m 5 juni!

De aanvraagtermijn voor de NOW-regeling is verlengd t/m 5 juni! Dit om werkgevers, die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor de regeling, alsnog de kans te geven een aanvraag te doen. 25-05-2020

13de Maand In Januari? Terugbetaling NOW Dreigt

Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten terug te moeten betalen. Dit komt door extra beloningen, zoals overuren en een 13de maand die in de maand januari zijn uitbetaald. 18-05-2020

Aanpassing regeling op 4 punten

De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie. 06-05-2020

Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?

Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt. 01-05-2020

NOW Niet Verrekenen Met Loonkostensubsidie LKS

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. 24-04-2020

 

TOGS-regeling

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij).

Voor de TOGS geldt dat een bewijsstuk moet worden meegezonden als de onderneming op hetzelfde adres staat ingeschreven als het privéadres van de ondernemer. Voor een aantal SBI-codes is daar uitzondering op gemaakt.

De mogelijkheid om TOGS aan te vragen is de laatste weken versoepeld. Het aantal SBI-codes is behoorlijk uitgebreid. Daarnaast was het in eerste instantie alleen mogelijk om een TOGS aan te vragen op basis van de SBI hoofdactiviteit, inmiddels kan het ook op basis van de SBI nevenactiviteit. Hierdoor komen veel meer ondernemers in aanmerking voor de TOGS. De regeling is te vinden via rvo.nl/togs.

Komt u niet in aanmerking op basis van uw SBI-code? Het is mogelijk hiertegen bezwaar te maken. Daarbij kunnen wij u helpen.

TOGS-Regeling Van € 4000 En BMKB Verder Versoepeld

De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het coronavirus, nog beter worden ondersteund. 29-04-2020

 

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

Tozo Ook Voor Ondernemers Grensstreek En AOW’ers

Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van Ark vrijdag 24 april bekendgemaakt. 28-04-2020

 

BMKB (Borgstelling MKB-kredieten)

Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft er meer over.

 

KCC (Klein Krediet Corona)

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

Nieuwe Kredietregeling Voor Kleinere Financieringen

Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

 

Overig

Voorschot Subsidie Voor Mbo-Praktijkleerplaats

Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan. 14-05-2020

 

 

Personeel

Vergoeding Mondkapje Onbelast

Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen. 25-05-2020

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. 11-05-2020

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen? 07-05-2020

Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?

Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten. 30-04-2020

In 2020 Geen Herziening WW-Premie Bij Overwerk

Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden. 29-04-2020

 

Maatschappelijke bedrijven en non-profit instellingen

Corona: Btw-Gevolgen Voor Non-Profitinstelling

De btw-positie van non-profitorganisaties vraagt over het algemeen extra aandacht. Zeker nu tijdens de coronacrisis. Want als bijvoorbeeld een non-profitinstelling normaliter een horecaruimte aan een externe exploitant verhuurt, maar het restaurant nu door corona is gesloten? Wat zijn dan de gevolgen voor de btw? 20-05-2020

 

Uitgangspunten voor steun aan grote maatschappelijke bedrijven

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk. 06-05-2020

 

Huurpanden

De verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de Minister voor Milieu en Wonen zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor huurders in deze tijden van crisis. Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen.

 

Pensioen

Als bestuurder bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde pensioenpremie. Als u niet in staat bent die premie te betalen, moet u het verzoek om uitstel van betaling (of de melding betalingsonmacht) zowel bij de belastingdienst als bij het pensioenfonds of de verzekeraar indienen.