Coronacrisis: overzicht maatregelen voor bedrijven

Als gevolg van de coronacrisis komen veel ondernemingen momenteel in een andere, vaak slechtere, economische situatie terecht. Op deze pagina lees je over corona maatregelen regelingen bedrijven.

Er zijn veel regelingen om te zorgen dat ondernemers deze periode zo goed mogelijk door kunnen komen. Vrijwel dagelijks komen er nieuwe maatregelen of aanpassingen op al bestaande regelingen. Het valt niet mee om het overzicht te houden. Daarom zetten wij voor u op deze pagina alle relevante informatie over corona-maatregelen voor ondernemers op een rij.

Vind hier de informatie die u zoekt:

 

Maatregelen voor uw fiscale situatie

Het is mogelijk uitstel van belastingbetaling aan te vragen. Dit kan onder andere voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonbelasting , verhuurderheffingen milieubelastingen. Indien u gebruik wilt maken van uitstel van betaling in verband met de uitbraak van het coronavirus, adviseren wij u de aangifte niet te betalen. Er volgt dan een naheffingsaanslag met daarop een boete. Wanneer wij deze naheffingsaanslag van u ontvangen kunnen wij voor u een brief schrijven, zodat u drie maanden uitstel krijgt voor het betalen van de aanslag in verband met de uitbraak van het coronavirus. De boete zal dan ook worden verminderd.

De periode waarin ondernemers zich voor uitstelregeling kunnen aanmelden, is verlengd van 19 juni naar 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. Over de concrete vormgeving hiervan wordt later meer informatie bekendgemaakt.

Daarnaast zijn er andere fiscale maatregelen die u kunt treffen om uw fiscale situatie te verbeteren.

Corona: btw bij uitgifte voucher en kortingsbon

Door de coronacrisis worden vele evenementen en reizen afgezegd. Om niet in acute liquiditeitsproblemen te komen, kan een btw-ondernemer overwegen om een tegoedbon in de vorm van vouchers en kortingsbonnen uit te geven. Wat zijn de gevolgen voor de btw? 14-05-2020

Neem corona-reserve op in jaarrekening 2019

Veel ondernemingen in Nederland merken dit jaar de negatieve effecten van de coronacrisis op hun omzet. Normaal gesproken zou u dit pas kunnen ‘verrekenen’ bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020. Dat zou dus niet eerder kunnen dan begin 2021. Het kabinet vindt dit niet wenselijk en heeft het daarom mogelijk gemaakt om het verwachte verlies voor 2020 op te nemen bij de aangifte van het jaar 2019. 13-05-2020

Btw-gevolgen voor annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen

Vrijwel iedere ondernemer wordt geraakt door de coronacrisis en kan te maken krijgen met klanten die hun financiële verplichtingen niet na kunnen komen. Wat zijn de btw-gevolgen van annuleringen, kortingen en oninbare vorderingen? 04-05-2020

 

 

Steun voor ondernemingen en zelfstandigen

Subsidie 1,5-meter maatregelen voor vrijetijdssector

Bent u ondernemer in de Drentse toeristische sector en investeert u in de noodzakelijke aanpassingen om uw bedrijf volgens de RIVM-richtlijnen in te richten? Voor de investering in materiaal en de inhuur van derden kunt u 50% subsidie aanvragen. Het subsidie-bedrag moet tussen de € 1.000 en € 2.500 liggen.
U kunt uw aanvraag indienen via de site van SNN. Wij kunnen u hierbij helpen. 

Heeft u een accountantsverklaring nodig bij NOW?

Wij helpen u graag. Lees hier over de situaties waarin een accountantsverklaring vereist is.

NOW (eerste noodpakket)

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven.

Bij de berekening van het omzetverlies gedurende 3 maanden  moet het gaan om een omzetverlies maart, april en mei of april, mei en juni of mei, juni en juli. U kunt dus zelf kiezen voor welke van deze 3 periodes je de NOW aanvraagt, maar niet voor een willekeurige periode in het jaar 2020. Kiest u bijvoorbeeld voor maart, april en mei dan wordt een eventueel omzetverlies in juni niet meegenomen. De periode van het omzetverlies staat vast.

In principe wordt voor de NOW het omzetverlies berekend op concernniveau. Hierop kan inbreuk gemaakt worden, indien het omzetverlies dan lager dan 20% is. Er kan geen inbreuk worden gemaakt op het concernniveau indien sprake is van een personeelsbv. Dus in beginsel omzetverlies berekenen op concernniveau, is het omzetverlies dan minder dan 20% dan kan het concernniveau worden losgelaten als er geen sprake is van een personeelsbv binnen het concern. Op de site van de Rijksoverheid leest u hier meer over.

Voor een concernniveau met buitenlandse dochters, geldt dat zij de omzetdaling van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlandse SV- loon hebben niet bij de omzetdaling die zij voor de NOW opgeven moeten meetellen.

Werkgevers ontvangen van het UWV na goedkeuring van de aanvraag een voorschot.

NOW wijzigingen tweede noodpakket

De NOW-regeling is met 3 maanden verlengd t/m eind september 2020. Werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20% kunnen de verlengde NOW aanvragen. De openstelling van deze regeling wordt verwacht per 6 juli 2020. De tegemoetkoming betreft de loonkosten over de periode juni t/m september. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, juli, augustus of september. Let op: heeft u al eerder een beroep gedaan op de NOW? Dan moet de tweede keer de omzetperiode aansluiten op de eerste driemaandsperiode.

De uitkering wordt gebaseerd op de loonsom van maart, in plaats van januari (zoals de eerste keer het geval was).

Ook als u geen beroep heeft gedaan op een NOW in het eerste tijdvak, is het mogelijk een beroep te doen op de NOW in het tweede tijdvak. De aanvraag hiervoor kan worden ingediend tot en met 30 september 2020.

Bij de eerste aanvraag NOW mocht de werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020. Indien toch ontslag werd aangevraagd kreeg de werkgever een boete van 50%. Bij de tweede NOW heeft het kabinet besloten dat de hoogte van de boete is aangepast. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer 150% zijn, maar 100%. Het gaat om ontslagaanvragen in de periode 1 juni t/m 30 september 2020.

Een bedrijf mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen in kopen. De voorwaarde is dat dergelijke handelingen niet mogen worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld over 2021.  

Een aanvullende, nieuwe voorwaarde, is dat werkgevers een inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren om aan bij-of omscholing te doen. De scholing is geen onderdeel van de NOW, maar de inspanningsverplichting van de werkgever wel.

Updates rondom de regeling vindt u hieronder.

NOW-subsidie telt niet mee als omzet

De tegemoetkoming in de loonkosten die werkgevers vanwege de coronacrisis kunnen aanvragen, telt niet mee als omzet voor de NOW-subsidie. Dit geldt voor de NOW 1.0 en de NOW 2.0. Hierdoor valt de NOW-subsidie hoger uit. 11-06-2020

Wat is de correctie NOW 2.0 bij ontslag?

Als u in de periode van de loonkostensubsidie NOW 2.0 werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat, moet u nog wel rekening houden met een correctie van de te ontvangen NOW 2.0-subsidie. Twee rekenvoorbeelden laten dit zien. 10-06-2020

Wat Is Het Verschil Tussen De Oude En Nieuwe NOW?

Het kabinet heeft in het steunpakket 2.0 de NOW-regeling verlengd met vier maanden. Ook zijn er veranderingen doorgevoerd in de nieuwe regeling, de NOW 2.0. Welke wijzigingen bevat de NOW 2.0 ten opzichte van de NOW 1.0? 29-05-2020

Aanvraagtermijn NOW-regeling verlengd t/m 5 juni!

De aanvraagtermijn voor de NOW-regeling is verlengd t/m 5 juni! Dit om werkgevers, die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor de regeling, alsnog de kans te geven een aanvraag te doen. 25-05-2020

13de Maand In Januari? Terugbetaling NOW Dreigt

Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten terug te moeten betalen. Dit komt door extra beloningen, zoals overuren en een 13de maand die in de maand januari zijn uitbetaald. 18-05-2020

Aanpassing regeling op 4 punten

De NOW-regeling is op een aantal punten opnieuw aangepast. Het betreft aanpassingen in het buitenlandse rekeningnummer, openbaarmaking van gegevens, verduidelijking ten aanzien van de personeels-bv en melding loonkostensubsidie. 06-05-2020

Geldt de NOW-regeling ook voor de dga?

Kan een dga nu wel of niet aanspraak maken op de NOW-regeling? Als hoofdregel geldt dat de dga niet onder de NOW-regeling valt. 01-05-2020

NOW Niet Verrekenen Met Loonkostensubsidie LKS

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling hoeft niet te worden verminderd met een eventuele loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking (LKS). Dit heeft staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten. 24-04-2020

 

TOGS-regeling

De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) helpt ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen. Wie aan de voorwaarden voldoet krijgt eenmalig 4.000 euro (belastingvrij).

Voor de TOGS geldt dat een bewijsstuk moet worden meegezonden als de onderneming op hetzelfde adres staat ingeschreven als het privéadres van de ondernemer. Voor een aantal SBI-codes is daar uitzondering op gemaakt.

De bedrijven die momenteel aanspraak maken op de TOGS op basis van de SBI-code komen ook in aanmerking voor de TVL MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro over 3 maanden.  Er moet minimaal 30% omzetverlies zijn.

Denk bij de vaste kosten aan:

  • Huur
  • Pacht
  • Onderhoud
  • Verzekeringen
  • Leasecontracten
  • Abonnementen

Het moet gaan om vaste kosten die steeds doorlopen. Loonkosten vallen er niet onder, die worden immers gecompenseerd middels NOW.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het  percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.

Aanvragen kan t/m 26 juni 2020!

Komt u niet in aanmerking op basis van uw SBI-code? Het is mogelijk hiertegen bezwaar te maken. Daarbij kunnen wij u helpen.

TOGS-Regeling Van € 4000 En BMKB Verder Versoepeld

De voorwaarden voor kredieten via de BMKB-regeling en de eenmalige gift van € 4.000 volgens de TOGS-regeling worden verder versoepeld. Dit heeft het kabinet dinsdag 28 april besloten. Op deze manier kunnen ondernemers die schade lijden als gevolg van het coronavirus, nog beter worden ondersteund. 29-04-2020

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) kan niet meer worden aangevraagd.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten helpt mkb-bedrijven met maximaal 250 werknemers bij het betalen van een deel van hun vaste lasten. De tegemoetkoming van maximaal 50.000 euro is voor bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Aanvragen kan vanaf eind juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Ook als u al gebruik hebt gemaakt van de TOGS kunt u gebruikmaken van de TVL. De compensatie van de TVL gaat over de periode 1 juni tot 1 oktober 2020 en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis, hebben onder voorwaarden recht op bijstand voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal.

De Tozo is met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringsperiode loopt tot en met 31 augustus.

De nieuwe Tozo regeling (vanaf 1 juni 2020) zal, in tegenstelling van de eerste regeling, een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Daarnaast is het ook mogelijk om een lening aan te vragen van maximaal 10.157 euro voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Ondernemers die al eerder een lagere lening hebben aangevraagd, kunnen bij de gemeente een tweede lening afsluiten tot het max. bedrag.

Tozo-Regeling 2.0 Krijgt Partnertoets

Het kabinet blijft zelfstandig ondernemers die financieel geraakt worden door de coronacrisis ondersteunen via de Tozo-regeling. De regeling (2.0) heeft nu wel, in tegenstelling tot de Tozo 1.0 een partnertoets. 28-05-2020

Tozo Ook Voor Ondernemers Grensstreek En AOW’ers

Ondernemers die in Nederland wonen maar elders in de EU hun bedrijf hebben of andersom, kunnen voor een deel gebruik maken van de Tozo-regeling. Ook AOW’ers kunnen voortaan in aanmerking komen voor ondersteuning via de Tozo-regeling. Dit heeft staatssecretaris Van Ark vrijdag 24 april bekendgemaakt. 28-04-2020

 

BMKB (Borgstelling MKB-kredieten)

Met de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden (‘onderpand’, zoals gebouwen of machines). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland schrijft er meer over.

 

KCC (Klein Krediet Corona)

De Nederlandse staat maakt 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van 10.000 tot 50.000 euro). De regeling krijgt de naam Klein Krediet Corona (KKC) en is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen.

Nieuwe Kredietregeling Voor Kleinere Financieringen

Er komt een nieuwe kredietregeling – de regeling Klein Krediet Corona – voor ondernemers met een beperkte financieringsbehoefte. Dit hebben de bewindslieden van Economische Zaken en Klimaat eerder bekendgemaakt. Het betreft kredieten tussen de € 10.000 en € 50.000.

 

Overig

Verlenging Compensatie Langdurige Zorg Vanwege Corona

De compensatie voor gederfd omzetverlies voor aanbieders van langdurige zorg is verlengd. De compensatie was eerder al verlengd tot 1 juli. Nu wordt deze tot 1 augustus 2020 verlengd voor instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september 2020 voor verpleeghuizen. 22-06-2020

Voorschot Subsidie Voor Mbo-Praktijkleerplaats

Werkgevers kunnen vanaf de vierde week van mei een voorschot aanvragen op de subsidieregeling voor praktijkleerplaatsen in het mbo. Hiermee wil het kabinet werkgevers tijdens de coronacrisis tegemoetkomen in al gemaakte kosten en bevorderen dat praktijkleerplaatsen in het mbo blijven bestaan. 14-05-2020

 

 

Personeel

Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden

Een werknemer is in beginsel zelf verantwoordelijk voor de manier waarop hij naar het werk reist. Daarom is de werkgever niet verplicht om mondkapjes te vergoeden voor degene die het openbaar vervoer gebruikt. 01-07-2020

Transitievergoeding: wat zijn de regels?

Werkgevers moeten bij ontslag, ook om bedrijfseconomische redenen, werknemers een transitievergoeding meegeven. Wat zijn de regels? 09-06-2020

Toch Steunmaatregel Voor Flexwerkers

Er komt toch een steunmaatregel voor flexwerkers. De Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten, TOFA, is bedoeld voor flexibele arbeidskrachten die als gevolg van de coronacrisis hun werk verloren hebben en geen recht hebben op een WW- of bijstandsuitkering. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld uitzendkrachten en oproepkrachten. 05-06-2020

Vergoeding Mondkapje Onbelast

Werkgevers kunnen hun werknemers de kosten van mondkapjes onbelast vergoeden. Dit meldt de Belastingdienst. De vrijstelling hangt samen met de verplichting om in het openbaar vervoer vanaf 1 juni een mondkapje te dragen. 25-05-2020

Ontslag per juni mogelijk bij nieuwe NOW-regeling

Bedrijven die gebruikmaken van de NOW-regeling om een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers te krijgen, mogen vanaf juni werknemers ontslaan. 11-05-2020

Re-integratieverplichtingen ten tijde van corona

Het coronavirus heeft zijn impact op de hele maatschappij. Werkgevers zijn verplicht op grond van de Wet verbetering poortwachter om arbeidsongeschikte werknemers te re-integreren. Maar wat nu als u dat als werkgever niet kan omdat het werk is stilgevallen? 07-05-2020

Mag een werkgever de temperatuur opnemen van een werknemer?

Veel werkgevers willen de kans op besmetting zo klein mogelijk maken en voldoen aan de richtlijnen van het RIVM waar het gaat om het bieden van een veilige werkplek. In dit verband is de vraag geoorloofd of het u als werkgever is toegestaan de temperatuur van een werknemer op te meten. 30-04-2020

In 2020 Geen Herziening WW-Premie Bij Overwerk

Wanneer na een jaar blijkt dat een werknemer meer dan 30% meer uren heeft gemaakt dan contractueel is vastgelegd, moet de WW-premie met terugwerkende kracht worden herzien. Vanwege de coronacrisis is bepaald dat, alleen voor 2020, deze WW-herziening niet uitgevoerd hoeft te worden. 29-04-2020

 

Maatschappelijke bedrijven en non-profit instellingen

Extra Steun Culturele Sector Van € 300 Miljoen

Een van de sectoren die hard getroffen wordt door het coronavirus, is de culturele sector. Daarom heeft het kabinet, naast de generieke steunmaatregelen, voor deze sector € 300 miljoen aan extra steun toegezegd. 03-06-2020
 

Corona: Btw-Gevolgen Voor Non-Profitinstelling

De btw-positie van non-profitorganisaties vraagt over het algemeen extra aandacht. Zeker nu tijdens de coronacrisis. Want als bijvoorbeeld een non-profitinstelling normaliter een horecaruimte aan een externe exploitant verhuurt, maar het restaurant nu door corona is gesloten? Wat zijn dan de gevolgen voor de btw? 20-05-2020

 

Uitgangspunten voor steun aan grote maatschappelijke bedrijven

Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer richtlijnen aangegeven die gehanteerd worden voor steun aan grote, maatschappelijk belangrijke bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. De richtlijnen moeten in voorkomende gevallen leiden tot maatwerk. 06-05-2020

 

Huurpanden

De verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de Minister voor Milieu en Wonen zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid om te zorgen voor huurders in deze tijden van crisis. Ze hebben daarom afgesproken nu geen huisuitzettingen te doen.

 

Pensioen

Als bestuurder bent u hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde pensioenpremie. Als u niet in staat bent die premie te betalen, moet u het verzoek om uitstel van betaling (of de melding betalingsonmacht) zowel bij de belastingdienst als bij het pensioenfonds of de verzekeraar indienen.