Aftrekposten en fiscale regelingen zzp’ers

 • Startersregelingen zoals de startersaftrek;
 • Mkb-winstvrijstelling: aftrekpost van 14% op uw fiscale winst;
 • Ondernemersaftrek: onder andere de zelfstandigenaftrek kan worden afgetrokken van de winst;
 • Fiscale reserves: verschillende reserves (bv. oudedagsreserve) kunt u aftrekken van de winst;

 

 • Milieu- en energieinvesteringsregelingen: voor duurzaamheidsinvesteringen is er een extra aftrekpost;
 • Kleinschaligheids- investeringsaftrek: bedoeld voor investeringen in bedrijfsmiddelen, zoals een computer of kantoormeubilair;
 • Wel of niet een auto van de zaak? Zoek goed uit wat voor u de beste optie is;
 • Is het voor u interessant om de bv in te gaan? Wij kunnen voor u de voor- en nadelen in beeld brengen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijziging termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst
Een werkgever is verplicht een oproepkracht in de 13e maand een arbeidsovereenkomst met vaste uren aan te bieden. De aanvaardingstermijn en ingangstermijn van dit contract zijn gewijzigd. Meer weten? Wij informeren u graag.

 

Anonimisering van uw privacygevoelige informatie als UBO
Doordat het UBO-register in werking is getreden, is het zakelijk vermogen van uiteindelijk begunstigden van ondernemingen meer inzichtelijk geworden. Er zijn mogelijkheden om (een deel van) het vermogen te anonimiseren. Wij adviseren u hier graag over.

 

 

Het derde steunpakket corona is verder uitgebreid. Dit zijn een aantal aanvullingen:  

 • De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten is opengesteld voor alle sectoren. Zo komen ook indirect getroffen sectoren in aanmerking voor de TVL, zoals toeleveranciers, de transportsector en de voedingstuinbouw. 

 

 • De horeca krijgt een eenmalige subsidie op voorraden die nu onbruikbaar zijn geworden en de investeringen die zij hebben gedaan om in de winter op een corona-veilige manier open te kunnen blijven. 
 • Extra vergoeding evenementenbranche: De evenementenbranche maakt aanspraak op een extra vergoeding, die is gebaseerd op de TVL-vergoeding van de zomer. 

    Heeft u hulp nodig bij een aanvraag of om te bepalen voor welke regeling(en) u in aanmerking komt? Wij helpen u graag.

             

Transitievergoeding bij ontslag

Bij ontslag of niet verlengen van een tijdelijk contract hebben werknemers recht op een transitievergoeding. U hoeft als werkgever in bepaalde situaties geen transitievergoeding te betalen. Bijvoorbeeld indien: – u uit elkaar gaat met wederzijds goedvinden; – de werknemer verwijtbaar handelde; – de onderneming failliet gaat.   Berekening  transitievergoeding: 1/3 maandsalaris per heel dienstjaar, en naar rato voor het overige gedeelte van het dienstverband of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd.

  Mogelijkheid compensatievergoeding Vanaf 2021 bestaat er de mogelijkheid om een compensatievergoeding aan te vragen via het UWV, indien u uw bedrijf gedwongen moet beëindigen door bijvoorbeeld pensionering, ziekte of overlijden.   Meer informatie? Ons HR-team helpt u graag.

Vacatures

– Controleleider – Senior fiscalist – Teamleider HR Weet u iemand? Tip hem of haar dan!                         

Financiering nodig?

                 

Regel het op tijd

 • Aanvraag NOW-subsidie: vóór 1 september Vaststelling van de NOW 1-subsidie aanvragen kan vanaf 7 oktober. Heeft u ook NOW 2 aangevraagd, dan mag de vaststelling van NOW 1 samen met NOW 2 vanaf 15 november worden aangevraagd.

 

 • Subsidieaanvraag Praktijkleren: tot  17 september

 

 • Onderneming in B.V.-vorm voortzetten: vóór 30 september.  Kan met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2020.
 • Aanvraag uitstel betaling belasting: vóór 1 oktober. Betreft loonbelasting, btw, inkomstenbelasting, Zvw- premie en Vpb.

 

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen: tot 30 oktober

 

 • Subsidieaanvraag anderhalve meter-maatregelen: vóór 1 januari

   

Regelingen n.a.v. corona steunpakket 2.0

 

 • NOW: De NOW-regeling is met 4 maanden verlengd t/m eind september 2020. Werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20% kunnen de verlengde NOW aanvragen. 

 

 • Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: Compensatie van vaste lasten van maximaal € 50.000, voor juni t/m september. Organisaties komen in aanmerking bij een omzetverlies van minstens 30%. Dit is een opvolging voor de TOGS-regeling (€ 4.000 compensatie).

 

 • Tozo: Zelfstandig ondernemers kunnen aanvullende bijstand aanvragen tot het sociaal minimum. Onder de nieuwe regeling telt het inkomen van de partner mee voor de hoogte van de tegemoetkoming.

 

 • Uitstel van belastingbetaling: De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. 
 •  

Overstappen naar bv?
Overweegt u over te stappen van eenmanszaak of vof naar de rechtsvorm bv? Uw onderneming inbrengen in een bv kan eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar, als u de bv vóór 1 oktober opricht. Lees op onze website waarom overstappen interessant kan zijn en wat voor- en nadelen zijn.


Onbelaste reiskostenvergoeding verlengd

Vanwege de coronacrisis werken in 2021 werknemers veel vanuit huis. Het kabinet heeft het voornemen om de reiskostenvergoeding te gaan belasten voor werknemers die niet of nauwelijks naar het werk reizen vanwege thuiswerk. De goedkeuring voor het uitbetalen van onbelaste reiskostenvergoeding is echter verlengd tot en met 31 december 2021.


Auto van de zaak aanschaffen of vervangen

Is het voor u het meest interessant om de auto op naam van uw onderneming te zetten of op uw eigen naam? In welke gevallen is een bestelauto interessant? Wanneer kunt u uw auto het best vervangen? Kopen of leasen? Wij kunnen u helpen met deze vraagstukken.


TVL 3e kwartaal aanvragen

Ondernemers met minstens 30% omzetverlies als gevolg van corona, kunnen tot uiterlijk 26 oktober voor het derde kwartaal TVL aanvragen.


NOW juli t/m september

Voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de periode juli t/m september kan tot uiterlijk 30 september een aanvraag worden ingediend.

24% van het mkb heeft behoefte aan externe financiering

(Bron: CBS) Van het midden- en kleinbedrijf gaf 24% in een enquête aan behoefte te hebben aan externe financiering. Uit de enquête is gebleken dat slechts 81% de mogelijkheden voor het aantrekken van financieringen verkent en dat daarvan slechts twee derde daadwerkelijk een financiering aanvraagt. Dit houdt in dat slechts de helft van het mkb dat behoefte heeft aan externe financiering ook daadwerkelijk een aanvraag indient.   

  Nog altijd is de financiering bij de traditionele bankiers het meest populair. Dat heeft te maken met de (lagere) rente die dan bedongen kan worden. Toch zijn de mogelijkheden in de markt om te financieren de afgelopen jaren behoorlijk uitgegroeid. Voor bijna elke vorm van ondernemen is tegenwoordig een financiering in te passen. De adviseurs van Mulderij & Partners kennen de verschillende mogelijkheden om te financieren.    Mocht u behoefte hebben aan (extra) financiering, aarzel dan niet om overleg te voeren met uw adviseur!   
           

Sinterklaas is kroost Mulderij & Partners goedgezind

Op zaterdag 1 december had Sinterklaas alle kinderen van de medewerkers van Mulderij & Partners uitgenodigd in Gasterij de Eikenhof te Hollandscheveld. Sinterklaas kwam rond 10 uur te voet aan en had twee (zwarte) pieten meegenomen om hem te assisteren. De vrolijke pieten strooiden pepernoten door het restaurant en hadden hun beste humeur meegenomen. Alle kinderen zijn goed verwend door Sinterklaas. Sinterklaas wist over alle kinderen iets te vertellen. Het grote boek was goed gevuld met de juiste informatie. Gelukkig kwamen ook de cadeautjes bij de juiste kinderen terecht. Blijkbaar waren deze cadeautjes wel door pieten ingepakt die konden lezen!

  Nadat alle cadeaus waren uitgedeeld werden er nog een paar liedjes gezongen en gingen Sinterklaas en zijn pieten weer naar het volgende adres. Hij had een druk weekend zei hij.                            

AVG: ook bij u van toepassing! 

Vanaf 25 mei 2018 zal de nieuwe privacywet, de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), worden gehandhaafd. Alle ondernemingen, organisaties en verenigingen worden geacht aan de AVG te voldoen. Hierbij verwacht deze privacywet dat u allerlei zaken omtrent privacy gaat vastleggen. Een onderdeel hiervan is dat u verplicht bent uw klanten en bezoekers te informeren over welke persoonlijke gegevens u verzamelt en wat hiermee gedaan wordt. Daarnaast moet er worden geregistreerd welke persoonsgegevens er precies worden vastgelegd. De AVG verwacht ook dat de beveiliging van persoonlijke gegevens op orde is. Bij digitale opslag is het naast beveiligingssoftware aan te raden om extra maatregelen toe te passen, zoals encryptie of tweestaps-authenticatie.

    Uw geautomatiseerde systemen moeten regelmatig worden onderzocht op nieuwe risico’s. Wanneer u online diensten heeft waarin klanten persoonsgegevens opslaan, dan moeten zij deze gegevens kunnen exporteren in een standaardformaat. Op deze manier kunnen deze in hetzelfde formaat worden overgedragen naar een andere organisatie. Een andere ontwikkeling binnen de AVG is het ontstaan van de verwerkersovereenkomst, voorheen de bewerkersovereenkomst. De AVG verwacht dat u met al uw leveranciers en afnemers een verwerkersovereenkomst sluit, waarin de afspraken omtrent de omgang met persoonsgegevens worden vastgelegd. Start op tijd met uw voorbereidingen op de AVG, zodat uw organisatie voor 25 mei 2018 klaar is voor de AVG.

Behaal voordelen uit je onderneming middels een holdingstructuur

Heeft u een goed draaiende B.V., maar zit hier al het ondernemingsvermogen in? Dan raden wij u aan om uw B.V. om te zetten in een holdingstructuur met meerdere B.V.’s. Dit heeft een aantal voordelen. Het eerste voordeel is risicobeperking. Wanneer u bijvoorbeeld de materiële vaste activa overbrengt naar een holding en de activiteiten onderbrengt in een werk B.V., kunnen schuldeisers geen beroep doen op het vermogen dat in de holding zit. Uw gebouwen en machines blijven hierdoor onaangetast als het slecht gaat met de werk B.V.

  Ook kunt u winsten van de werk B.V. middels dividend aan de holding uitkeren. Hierop is de deelnemingsvrijstelling van toepassing, zodat er geen dividendbelasting is verschuldigd. Zo maakt u de werk B.V. zo licht mogelijk, waardoor er voor schuldeisers weinig valt te halen in slechte tijden. Ondertussen kunt u het geld in de holding beleggen of gebruiken voor een goed pensioen.   Een ander voordeel dat te behalen is, is dat de activiteiten gesplitst worden zodat er per B.V. lagere winsten uitkomen. Dit kan u een schijvenvoordeel bij de VPB opleveren. Bij een winst van meer dan € 200.000 kan dit voordeel oplopen tot € 10.000 per B.V.    

Gevolgen van de Belastingplannen van het nieuw kabinet

De kogel is door de kerk, we hebben al een tijdje een nieuw kabinet. Het regeerakkoord ligt op de plank en wordt op dit moment door het nieuwe kabinet verdedigd in de Tweede Kamer. Of alle plannen de toets der kritiek gaan halen is nog maar zeer de vraag, maar wij adviseren ondernemers liever te vroeg dan te laat. Regeren is namelijk vooruitzien! Gevolgen voor de IB-ondernemer De meeste IB-ondernemers die een winst maken tot € 79.000,- gaan er op vooruit. Dit komt doordat de zogenaamde vlaktaks wordt ingevoerd met twee tarieven, zijnde een basis tarief tot € 68.507,- en een toptarief voor het meerdere van 49,5%. Bij een winst van € 79.000,- zal na aftrek van de MKB-winstvrijstelling een inkomen overblijven van ongeveer € 68.000,-.

 

 

Voor ondernemers die een hogere winst maken is op dit moment afwachten of de plannen in hun voordeel zijn. Aan de ene kant zal het hoge tarief verlaagd worden van 52% naar 49,5%, maar aan de andere kant  wil het nieuwe kabinet de zelfstandigenaftrek en de hypotheekrente versoberen door deze maximaal tegen het basistarief af te trekken. Hoe zich dit technisch gaat uitwerken is op dit moment nog niet duidelijk. Door deze maatregelen zou het heel goed kunnen dat het voor deze groep ondernemers sneller aantrekkelijk wordt om vanaf 2019 in een BV-structuur te gaan ondernemen. De volledige column met daarin de gevolgen voor alle ondernemers en de ondernemer in de BV staat op onze site, lees daar verder!      

 

BTW-voordeel door Kleine Ondernemers Regeling

De kleineondernemersregeling (KOR) is in het leven geroepen voor ondernemers die jaarlijks per saldo weinig btw hoeven te betalen. Daarnaast kun je via de KOR recht krijgen op ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de btw. Dat betekent dat je niet langer periodiek aangifte hoeft te doen. Om voor de belastingvermindering op de door jou te betalen btw in aanmerking te komen, moet je aan een aantal belangrijke voorwaarden voldoen:

 • Je hoeft – na aftrek van de voorbelasting – in een jaar minder dan 1883 euro te betalen aan de Belastingdienst.
 • Je bent met jouw bedrijf gevestigd in Nederland.
 

 • Jouw bedrijf is een ‘natuurlijk persoon’. Dat wil zeggen dat er sprake moet zijn van een eenmanszaak of een officieel samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of vennootschap onder firma.
 • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw of hebt hiervoor tijdig een ontheffing aangevraagd.

De vermindering kan oplopen tot € 1.345,- per jaar. De vermindering kan per maand of kwartaal worden verrekend. Na afloop van het jaar verreken je de voorlopige verminderingen met de definitieve vermindering. De totale vermindering voor een jaar wordt ingevuld in de laatste aangifte van dat jaar.  

Wel of geen bv?

Wanneer u een onderneming wil starten, moet u de keuze maken in welke rechtsvorm u deze gaat uitoefenen. Uw bedrijf heeft een juridisch jasje nodig: een rechtsvorm. De rechtsvorm bepaalt onder andere uw aansprakelijkheid, maar ook welke en hoeveel belastingen u moet betalen. Welke rechtsvorm past het beste bij uw bedrijf? Er is grofweg een keuze tussen wel of geen rechtspersoon. Een onderneming die een rechtspersoonlijkheid bezit, beschermt beter tegen aansprakelijkheid dan een zonder. Dit gezegd hebbende heeft de keuze ook invloed op de hoeveelheid belasting die (uiteindelijk) over de winst betaald moet worden.

    Een eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat u dan met uw gehele (privé) vermogen aansprakelijk bent voor schulden van de onderneming. Daar tegenover staat wel dat u bij de bepaling van de verschuldigde inkomstenbelasting recht kan hebben op extra aftrekposten zoals de mkb- winstvrijstelling en de ondernemersaftrek. Naast de aansprakelijkheid en de extra aftrekposten hangt de keuze af van de verwachte winst van de onderneming. Bij een hogere winst is een bv financieel aantrekkelijker dan een eenmanszaak. Welke rechtsvorm voor u als starter het beste is, hangt af van meerdere zaken. Wij kunnen u adviseren over de voor u geschikte ondernemingsvorm.  

 

Jan Mulderij en Naushad Ishaak geslaagd voor opleiding Persoonlijke Financiële Planning

Collega’s Jan Mulderij en Naushad Ishaak zijn geslaagd voor hun examen van de opleiding Persoonlijk Financiële Planning. Beide heren hebben het eindcijfer (een 8) van het eindexamen ontvangen en zijn daarmee gediplomeerd Financieel Planner. Onderdeel van financiële planning is het in kaart brengen van de financiële situatie en het plannen van de financiële toekomst. Het inkomen, de uitgaven en het vermogen worden met elkaar in verband gebracht en op een tijdlijn geplaatst. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden zoals bijvoorbeeld het huwelijk en eventuele erfenissen.

  Een goed persoonlijk financieel plan biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen en helpt u risico’s te beheersen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • uw loopbaan- en salarisontwikkeling;
 • uw pensioenopbouw;
 • uw woonlasten en de waarde van uw woning;
 • de kosten van studerende kinderen;
 • risico’s zoals arbeidsongeschiktheid en het verlies van uw partner.

Mulderij & Partners zet hiermee in op een verbreding van het dienstenpakket en heeft inmiddels ook al geïnvesteerd in de nodige software. Hierdoor zijn wij in staat het hele proces van inkomens– en vermogensstructurering voor u uit te voeren, te adviseren of (indien nodig) de juiste specialist erbij betrekken.

 

     

 

   

 

Einde pensioen in eigen beheer, denk om uw externe verzekeringen!

  Op Prinsjesdag is het definitieve wetsvoorstel ingediend omtrent het pensioen in eigen beheer: ‘De Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer.’ Dit houdt in dat er vanaf 1 januari 2017 geen pensioen in eigen beheer meer mag worden opgebouwd. Voor uw huidig opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer worden de volgende mogelijkheden geboden:

 • Afkopen pensioenaanspraken tegen fiscaal voordelige tarieven;
 • Het omzetten van uw pensioenvoorziening in eigen beheer in een oude dag spaarvoorziening;
 • Het premievrij maken van de pensioenregeling.

 

      Mocht u (een deel) van uw pensioen extern verzekerd hebben bij een verzekeringsmaatschappij dan kunt u ervoor kiezen om dit terug te halen naar uw eigen B.V. Het is hierbij wel van belang dat dit gebeurt voor 1 januari 2017, omdat uw eigen B.V. vanaf deze datum niet meer wordt aangemerkt als wettelijk toegestane verzekeraar. Wanneer u besluit om uw pensioenvoorziening af te kopen, kan dit interessant zijn. Dit is tevens het geval als u kiest voor de oude dag spaarvariant. Het is overigens niet mogelijk om te profiteren van de fiscale korting op het eventueel terughalen van extern verzekerd kapitaal, omdat de wet voorschrijft dat de fiscale waarde van de pensioenvoorziening in eigen beheer per 31 december 2015 in aanmerking wordt genomen. De datum van het terughalen van uw verzekering naar uw eigen B.V. ligt hier logischerwijs pas na.    

 

 

 

Einde pensioen in eigen beheer

De kogel is door de kerk: pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Dit moet volgens de staatssecretaris op 1 januari 2017 gebeuren. Zoals het nu lijkt, komen er drie mogelijkheden:

 • De mogelijkheid om het pensioen in eigen beheer af te kopen met een korting op de grondslag van 34,5% in 2017, 25% in 2018 en in 2019 nog 19,5%. Hierbij geldt de waarde van de voorziening ultimo 2015 bij deze afkoop. Afkoop betekent een gehele vrijval van de pensioenvoorziening ten gunste van het resultaat.
 • Het omzetten van de pensioenvoorziening in een spaarvariant voor de oude dag. Hierbij vervalt het nabestaandenpensioen. Van een vrijval van de voorziening is hier dus geen sprake. Het betreft slechts een omzetting.
   

 • Wanneer de partner niet instemt met bovenstaande opties dan moeten de eigen beheers aanspraken worden bevroren. Verdere opbouw in eigen beheer mag niet meer plaatsvinden. Dit betekent dat het reeds opgebouwde pensioen onveranderd blijft tot het moment van uitkeren.

Het wetsvoorstel is nog niet definitief aanvaard, maar dat er grote veranderingen aankomen, is een feit. Het maken van de juiste keuze is hierbij van groot belang, zodat u en/of uw partner later niet voor negatieve verrassingen komen te staan.

             

Eind VAR: Administratieve lastenverlichting of betere handhavingsmogelijkheden?

Vanaf 1 mei vervalt de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Ter vervanging van de VAR treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (Wet DBA) in werking. De staatssecretaris heeft daarmee een behoorlijke administratieve lastenverlichting beoogd. Is dit de daadwerkelijke reden? Of heeft de wetgever hier toch iets anders mee voor ogen gehad?

Administratieve lastenverlichting

Bij het bedenken van de Wet DBA heeft de staatssecretaris er rekening mee gehouden dat er nu 500.000 VAR verklaringen op jaarbasis worden afgegeven en dat de meeste ZZP-ers gebruik zouden maken van de zogenaamde modelovereenkomsten. De modelovereenkomsten die nu op www.belastingdienst.nl staan blijken in de praktijk lastig toepasbaar.

  Wees dan ook voorzichtig met het werken volgens deze modelovereenkomst, want u doet er verstandig aan om een op maat gesneden overeenkomst voor te leggen aan de Belastingdienst. Het is daarmee de vraag of de beoogde administratieve lastenverlichting wel gehaald gaat worden.

Meer handhavingsmogelijkheden

Volgens het kabinet komt er meer duidelijkheid over wat wel en wat niet mag. Hierdoor is het voor de Belastingdienst met name duidelijk geworden wat er niet mag en is het dus makkelijker om te handhaven. Daarnaast heeft de Belastingdienst nu de mogelijkheid om de claim neer te leggen bij zowel de opdrachtgever als de ZZP-er, waardoor het bereik groter wordt. Ons advies is dan ook om de voorbeeldovereenkomsten goed te beoordelen voor wat betreft de toepasbaarheid, zodat handhaving niet te makkelijk wordt.    

   

Pensioen eigen beheer afstorten? Wacht tot het juiste moment af!

Heeft u een pensioen- en/of lijfrentevoorziening in eigen beheer en overweegt u om deze af te storten bij een externe verzekeraar? Wacht dan het juiste moment af! De hoogte van de af te storten koopsom is namelijk sterk afhankelijk van de marktrente. Dit is de rente waar verzekeraars mee werken. Stel u bent geboren op 20-03-1970 en bent alleenstaand. U hebt tot 31-12-2013 een bedrag van € 15.000 aan ouderdomspensioen in eigen beheer opgebouwd, welke niet geïndexeerd wordt. Dit pensioen gaat in op het moment dat u 65 jaar wordt. De verdere pensioenopbouw is stopgezet per 01-01-2014. De marktrente is op dit moment erg laag, wat er voor zorgt dat u een hoge koopsom zal moeten betalen als u nu extern gaat verzekeren. Begin 2015 werd door externe verzekeraars gerekend met een rente rond de 1,17%. Als we deze rente als uitgangspunt nemen, bedraagt de koopsom € 222.188. Stel dat de rente over 5 jaar is gestegen naar 2,50%. Dan bedraagt de koopsom ‘slechts’ € 169.492. Dit is een voordeel van € 52.696.  

    Doordat er ook rekening moet worden gehouden met sterftekansen is het ook van belang hoe snel de rente stijgt. Als deze rentestijging bijvoorbeeld niet in 5 jaar maar in 3 jaar plaatsvindt, bedraagt de koopsom nog maar € 160.848. De reden hierachter is het feit dat hoe langer u wacht met afstorten des te hoger de koopsom wordt doordat de kans dat u de pensioenleeftijd haalt groter wordt. Wanneer de rente niet stijgt, betekent dit dat de koopsom over 5 jaar € 237.039 bedraagt. Dit levert dan een nadeel op. De rente is op dit moment historisch laag en de verwachting is niet dat deze nog verder zal dalen op de lange termijn, maar wij zien het als onze plicht u toch te wijzen op het risico dat de rente nog wel zou kunnen dalen (en dat daarmee de koopsom hoger zal kunnen worden). Deze column is met name van toepassing op situaties waarin de verdere pensioenopbouw in eigen beheer reeds is stopgezet of voor stamrecht- en lijfrentevoorzieningen. Als er nog pensioen wordt opgebouwd spelen er ook andere zaken mee, waardoor u alsnog kunt besluiten om het pensioen zo snel mogelijk af te storten om zo de maximale pensioenopbouw te benutten. Deze zaken worden in deze column niet behandeld.    

Mulderij & Partners ontvangt Lean and Green Award

De laatste jaren komt de opwarming van de aarde als direct gevolg van de CO2-uitstoot steeds hoger op de internationale politieke agenda. Ook Mulderij & Partners is zich bewust van de klimaatproblematiek en komt in actie door een CO2-reductie te realiseren van minimaal 25%. IMG2015_003629 IMG2015_003502                  

Mulderij & Partners wordt intermediair van Geldvoorelkaar.nl

Het financieringsklimaat is de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Omdat de banken terughoudend zijn bij het verstrekken van financieringen is het soms lastig om aan geld te komen. Mulderij & Partners heeft ingangen bij diverse alternatieve financieringsbronnen, waarbij u kunt denken aan:

 • Factormaatschappijen
 • Microkredieten
 • Kredietunies
 • Mkb fondsen
 • Private investors
 • Crowdfunding

Vanaf heden is Mulderij & Partners als intermediair benoemd van het grootste crowdfundingsplatform in Nederland.        

 

 

       

 

Investeren of niet?

Bij investeringsbelissingen moet de noodzaak van investeren altijd voorop staan. Bovendien moet u kijken naar de gevolgen van de investering voor uw bedrijf. Welke gevolgen heeft het onder andere voor uw liquiditeiten? Maar ook: welke gevolgen heeft het voor uw personeel qua bezetting en scholing? Naast de cijfers moet u dergelijke organisatorische aspecten meenemen in uw overwegingen. Vanuit onze ervaring zien we vaak dat investeringen te rooskleurig worden berekend. Vandaar de vraag die wij ook altijd zullen stellen: moet u wel investeren? Kunt u niet efficiënter werken? Heeft u dat al onderzocht? Wij maken graag berekeningen voor u, maar wijzen u ook graag op andere mogelijkheden die er zijn. Bij de wijze van financiering van de investering is het van belang dat de vorm en looptijd van de financiering passen bij de investering en de afschrijving. Tevens heeft het de voorkeur om aflossing en opbrengsten te laten samenvallen, zodat er geen liquiditeitsproblemen ontstaan.  

  Qua fiscale voordelen kan gedacht worden aan toepassing van een extra aftrekpost middels investeringsaftrek (KIA, MIA, EIA) of aan methodes om de afschrijving naar voren te halen of juist uit te stellen (VAMIL/WASO). Daarnaast kunt u wellicht in aanmerking komen voor  een subsidie of korting op de loonbelasting.

Nieuwe collega op onze HR-afdeling

Vanaf 18 mei jl. is onze HR-afdeling versterkt met een nieuwe collega, Otto Schutte. Otto heeft zijn uitgebreide kennis en ervaring opgedaan als HR-adviseur bij een ander accountantskantoor. Deze stap moet gezien worden als een verdere professionalisering van onze HR-afdeling, waardoor wij nog beter in staat zijn om u te adviseren in alles op het gebied van personeel en salaris. Wij zijn dan ook trots om Otto welkom te mogen heten in ons team.

   

 

 

 

Fiscale eenheid kan een belastingvoordeel opleveren

Als er sprake is van een fiscale eenheid, kunnen meerdere ondernemingen gezamenlijk een aangifte vennootschapsbelasting indienen. Daarvoor moet de moedermaatschappij wel minimaal 95% van de aandelen van de dochtermaatschappij in handen hebben. Beiden moeten daarvoor eenmalig een verzoek indienen.

Een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kan de volgende voordelen opleveren:

 • Er hoeft maar één aangifte vennootschapsbelasting te worden ingediend.
 • Onderlinge resultaten van de B.V.’s in de fiscale eenheid kunnen direct (binnen het jaar) worden verrekend.
 • Bij binnen concern verhuurde zaken (of ter beschikking gestelde zaken) komt de investeringsaftrek te vervallen, binnen een fiscale eenheid gaat dit wel goed.
 • De resultaten op onderlinge transacties hoeft pas tot uitdrukking te worden gebracht als de goederen de fiscale eenheid verlaten.

Er kleven ook nadelen aan, zoals:

 • Iedere vennootschap is binnen de fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele vennootschapsbelastingschuld.
 • Het maximale bedrag met het opstaptarief voor de vennootschapsbelasting schijf wordt sneller bereikt.
 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek cumuleert doordat investeringen moeten worden opgeteld waardoor het percentage daalt en sneller het maximum wordt bereikt.

Mulderij & Partners levert topprestatie

Het Cascaderun team Mulderij & Partners was op zondag 19 april actief tijdens de Hoogeveense Cascaderun. De prestatieloop van 5 mijl werd door Heleen Mulderij, Mariëlle Haverkamp, Christiaan Bos, Wesley Daane en Jeffrey Zomer gelopen. Alle lopers hebben een persoonlijk record gevestigd tijdens deze zonnige dag. Mulderij Partners B.V.

 

 

Wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015

Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid gaat het arbeidsrecht in Nederland in stappen op de schop. Per 1 januari 2015 zijn reeds een aantal wijzigingen doorgevoerd en met ingang van 1 juli van dit jaar volgen er wederom een aantal veranderingen.

Ontslagrecht

Per 1 juli 2015 is het ontslagrecht gewijzigd. De bedoeling hiervan is om het ontslagrecht eerlijker te maken en meer te richten op het vinden van een nieuwe baan. De preventieve toetsing blijft bestaan, net als de wettelijke bescherming van werknemers tegen ongerechtvaardigd ontslag. Het is de bedoeling dat een einde wordt gemaakt aan de onrechtvaardige tweedeling, waarbij de ene werknemer met een gouden handdruk wordt ontslagen en de ander zonder enige vergoeding op straat wordt gezet.

Transitievergoeding

Alle werknemers, ook flexwerkers, hebben na een dienstverband van ten minste twee jaar recht op een wettelijk genormeerde vergoeding; de transitievergoeding.