Vraag vóór 5 juni NOW-subsidie aan

Aanvraagtermijn NOW-regeling verlengd t/m 5 juni!

update 25-05-2020:
De aanvraagtermijn voor de NOW-regeling is verlengd t/m 5 juni! Dit om werkgevers, die in eerste instantie niet in aanmerking kwamen voor de regeling, alsnog de kans te geven een aanvraag te doen. Nu komen ook de volgende werkgevers mogelijk in aanmerking voor de NOW-regeling:

  • Werkgevers met een 0-loonsom in januari of geen loonsom in januari en november. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bedrijf in januari nog geen personeel had, maar in februari wel, of in het geval van seizoensarbeid. Als zij een aanvraag hebben gedaan (en wellicht al een afwijzing hebben ontvangen), worden ze alsnog door het UWV actief benaderd.
  • Ondernemingen die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen voorafgaand aan deelname aan de NOW blijken in een aantal gevallen in beperkte mate gebruik te kunnen maken van deze regeling. Dit omdat de standaardregel voor de omzetbepaling voor hen nadelig kan uitpakken. De regeling is nu zo aangepast dat beter aangesloten wordt bij de daadwerkelijke omzet(daling) van ondernemingen die betrokken zijn geweest bij een overgang van onderneming.

Meer weten? Neem contact op met Sanne Jonkman of uw relatiebeheerder.

Heeft u nog geen aanvraag gedaan voor de NOW-regeling? Aanvragen kan nog tot en met 5 juni 2020! Regel het dus nu; wij kunnen u hierbij helpen.

Wat houdt de NOW-regeling in?

NOW staat voor Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Hiermee biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten, zodat zoveel mogelijk werknemers in dienst kunnen blijven. Na toekenning kan de regeling met terugwerkende kracht per 1 maart 2020 ingaan.

Komt u in aanmerking voor de NOW-regeling?

Ondernemers met personeel die gedurende 3 maanden minimaal 20% omzetverlies verwachten, kunnen een aanvraag indienen voor de regeling. De daling van de omzet in deze periode moet het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen.

Hoe wordt het omzetverlies berekend?

Bij de berekening van het omzetverlies gedurende 3 maanden moet het gaan om een omzetverlies maart, april en mei of april, mei en juni of mei, juni en juli. U kunt dus zelf kiezen voor welke van deze 3 periodes u de NOW aanvraagt. Dit omzetverlies kan worden vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door 4.

Wat als u op concernniveau minder omzetverlies heeft dan 20%?

In principe wordt voor de NOW het omzetverlies berekend op concernniveau. Hierop kan inbreuk gemaakt worden, als het omzetverlies binnen het concern lager is dan 20%. De betreffende onderneming moet dan op zichzelf wel een omzetverlies van 20% hebben. Indien een buitenlandse dochteronderneming onderdeel uitmaakt van het concern, kan ook inbreuk worden gemaakt op de concernregeling. Het maken van inbreuk is niet mogelijk als sprake is van een personeelsbv.

Wat voor vergoeding kunt u verwachten?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de gekozen driemaandsperiode. Dit wordt gerelateerd aan het omzetverlies.

Voorbeeld: bij 100% bedraagt de NOW subsidie 90%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies bedraagt de NOW subsidie 50%

Berekening loonsom

Voor het bepalen van de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon (SV loon) uit de huidige dienstbetrekking uitgegaan. De maand januari dient hiervoor als basis. De loonsom wordt verhoogd met 30%, voor aanvullende lasten en kosten. Denk hierbij aan vakantiebijslag en pensioen.

Flexibele contracten en DGA’s

De NOW regeling geldt ook voor flexibele contracten, als zij in dienst blijven en loon ontvangen in de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. Niet-verzekerde DGA’s vallen niet onder de NOW-regeling.

Voorwaarden aan de werkgever

Voor de werkgever gelden enkele voorwaarden tijdens het ontvangen van de subsidie, zoals:

  • De inspanningsverplichting de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden;
  • De voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt, geen ontslagaanvraag te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Meer weten over de NOW-regeling en uw mogelijkheden? Bijvoorbeeld in geval van een DGA, de concernregeling, personeelsbv of flexibele contracten?

Neem contact op met Sanne Jonkman of uw relatiebeheerder.