Wat is er gewijzigd met het nieuwe corona noodpakket?

Het eerste noodpakket wordt met 3 maanden verlengd. Noodpakket 2.0 bevat op enkele punten wijzigingen ten opzichte van het eerste noodpakket.

 

  1. NOW (tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud)

De NOW-regeling is met 3 maanden verlengd t/m eind augustus 2020. Werkgevers met een omzetverlies van ten minste 20% kunnen de verlengde NOW aanvragen. De openstelling van deze regeling wordt verwacht per 6 juli 2020. De tegemoetkoming betreft de loonkosten over de periode juni, juli en augustus. De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, juli of augustus. Let op: heeft u al eerder een beroep gedaan op de NOW? Dan moet de tweede keer de omzetperiode aansluiten op de eerste driemaandsperiode.

De uitkering wordt gebaseerd op de loonsom van maart, in plaats van januari (zoals de eerste keer het geval was).

Ook als u geen beroep heeft gedaan op een NOW in het eerste tijdvak, is het mogelijk een beroep te doen op de NOW in het tweede tijdvak. De aanvraag hiervoor kan worden ingediend tot en met 31 augustus 2020.

Bij de eerste aanvraag NOW mocht de werkgever geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor de periode 18 maart tot en met 31 mei 2020. Indien toch ontslag werd aangevraagd kreeg de werkgever een boete van 50%. Bij de tweede NOW heeft het kabinet besloten dat de hoogte van de boete is aangepast. Bij de afrekening zal daarom de subsidie voor ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen niet langer 150% zijn, maar 100%. Het gaat om ontslagaanvragen in de periode 1 juni t/m 31 augustus 2020.

Een bedrijf mag bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uitkeren of eigen aandelen in kopen. De voorwaarde is dat dergelijke handelingen niet mogen worden verricht over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld over 2021.  

Een aanvullende, nieuwe voorwaarde, is dat werkgevers een inspanningsverplichting hebben om hun werknemers te stimuleren om aan bij-of omscholing te doen. De scholing is geen onderdeel van de NOW, maar de inspanningsverplichting van de werkgever wel.

 

  1. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

De bedrijven die momenteel aanspraak maken op de TOGS op basis van de SBI-code komen ook in aanmerking voor de TVL MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro over 3 maanden.  Er moet minimaal 30% omzetverlies zijn.

Denk bij de vaste kosten aan:

  • Huur
  • Pacht
  • Onderhoud
  • Verzekeringen
  • Leasecontracten
  • Abonnementen

Het moet gaan om vaste kosten die steeds doorlopen. Loonkosten vallen er niet onder, die worden immers gecompenseerd middels NOW.

De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het  percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.

Aanvragen kan vanaf medio juni 2020. De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.

 

  1. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

De huidige Tozo-regeling loopt tot en met 31 mei 2020. De Tozo wordt met drie maanden verlengd, waarbij de uitkeringsperiode loopt tot en met 31 augustus.

De nieuwe Tozo regeling zal, in tegenstelling van de eerste regeling, een partnerinkomenstoets bevatten. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum zullen geen aanspraak meer kunnen maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Daarnaast is het ook mogelijk om een lening aan te vragen van maximaal 10.157 euro voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Ondernemers die al eerder een lagere lening hebben aangevraagd, kunnen bij de gemeente een tweede lening afsluiten tot het max. bedrag.

 

  1. Uitstel van betaling belastingschulden

Het kabinet verlengt de periode waarin ondernemers zich voor uitstelregeling kunnen aanmelden van 19 juni naar 1 september 2020. Ondernemers krijgen op eerste verzoek drie maanden uitstel van betaling. Bij het aflopen van het uitstel zal ondernemers een passende betalingsregeling worden geboden. Over de concrete vormgeving hiervan wordt later meer informatie bekendgemaakt.

 

Kunnen wij u helpen met uw situatie? Neemt u dan contact  op met mij of uw relatiebeheerder.

 

Wilfred Stuiver

Relatiebeheerder en fiscalist