Branchespecifieke diensten

Mulderij & Partners is het enige regionale kantoor met een controlevergunning. Het voordeel hiervan is dat klanten vanuit de audit en assurance afdeling bediend kunnen blijven en we zelf ook dichtbij zijn. Er zijn een aantal branches die specifieke dienstverlening vragen van een accountantskantoor: notariaten, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, curatoren, bewindvoerders en mentoren. De audit en assurance afdeling van Mulderij & Partners kan de volgende zaken regelen.

notariaten

Volgens de Regeling op het notarisambt (Rna) bent u als notaris verplicht om uw jaarrekening te laten voorzien van een controleverklaring. Heeft u een klein kantoor? Dan kan een beoordelingsverklaring volstaan.

verplichtingen notariskantoor

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving door notarissen. Vaak wordt hierbij een verklaring van de accountant gevraagd. Accountants spelen een belangrijke rol in het financiële toezicht en het kwaliteitstoezicht van het BFT.

Voldoet uw notariskantoor aan de periodieke rapportagevereisten?

De Wet op het Notarisambt kent verschillende rapportagevereisten welke dienen te worden voorzien van een verklaring of rapportage van de accountant zoals de rapportages aan het BFT

de accountants van m&p audit helpen u met het voldoen aan de volgende verplichtingen

 • Samenstellingsverklaring t.b.v. de opstelling van het privévermogen, het inkomen en de persoonlijke vennootschappen van de notaris
 • Rapport van feitelijke bevingindgen over de administratieve eisen uit de Rna
 • Aanleveren van tussentijdse informatie per kwartaal

Onze ervaren accountants zijn gespecialiseerd in het uitvoeren van audits die voldoen aan de rapportagevereisten van de Wet op het Notarisambt. We onderzoeken nauwgezet uw financiële overzichten en interne controles om ervoor te zorgen dat ze in overeenstemming zijn met de (wettelijke) voorschriften. Elk notariaat is uniek. Daarom passen we onze diensten aan om perfect aan te sluiten op uw specifieke behoeften en organisatie.

zorginstellingen

Zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders, combinatie-instellingen, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis-organisaties leggen ieder jaar maatschappelijke verantwoording af.

Een openbare jaarverantwoording hoort bij een goede bedrijfsvoering. Zo laten organisaties zien hoe zij publiek geld besteden. En hoe zij de zorg, hulp- of dienstverlening en ondersteuning hebben georganiseerd. De openbare jaarverantwoording betreft dus de maatschappelijke verantwoording van zorgorganisaties over de besteding van collectieve middelen. Ook vallen veel organisaties onder de Wet normering topinkomens en moeten ze hun WNT-verantwoording openbaar maken.

Wet- en regelgeving zorginstellingen

Wanneer u actief bent in de zorg dan in dient uw organisatie te voldoen aan veel vereisten vanuit wet- en regelgeving en afspraken met diverse zorgpartijen. Een van de onderwerpen waaraan vereisten zijn gesteld is de wijze van zorgregistratie en – declaratie en de uiteindelijk (productie)verantwoording van de geleverde zorg en gedeclareerde zorg.

Ons ervaren team van accountants is gespecialiseerd in het uitvoeren van grondige en efficiënte controles die voldoen aan de vereisten.

primair onderwijs

Op grond van verschillende onderwijswetten moet een accountant jaarlijks de jaarrekening van onderwijsinstellingen controleren.

Accountantscontrole primair onderwijs

Deze jaarlijkse controle vormt de basis van onze dienstverlening. Het controleren van een onderwijsinstelling gebeurt op basis van het controleprotocol van het Ministerie van OC&W. Als betrouwbare partner in financieel toezicht helpen wij scholen om te voldoen aan strenge normen voor financiële verslaglegging, naleving van regelgeving en het optimaliseren van hun financiële processen.

audit en assurance verzorgt

 • Interne en externe financiële verantwoording
 • Financiële verslaglegging die voldoet aan de wettelijke regelgeving
 • Interne controle t.b.v. het optimaliseren van processen
 • Subsidieverklaringen
 • Verbetering van het financiële beheer
 • Risicoanalyse en -beheer
 • Duurzaamheidsverslaglegging
 • Naleving Wet Normering Topinkomens

Samenwerking met administratiekantoren

Mulderij & Partners audit en assurance is bevoegd tot het uitvoeren van controlerende werkzaamheden. Het kantoor is, als enige zelfstandig accountantskantoor in de regio, in het bezit van een Wta-vergunning. Het is mogelijk dat de administratie van de onderwijsinstelling is uitbesteed aan een administratiekantoor. Voor de controlerende werkzaamheden gaan we de samenwerking met het administratiekantoor aan. Ook hierin verkiezen wij een transparante werkwijze en zorgen onze professionals voor een vroegtijdige en consequente afstemming.

Werkwijze

Wij vinden het belangrijk dat we verantwoording kunnen afleggen over, danwel een toelichting kunnen geven op, onze werkzaamheden. Dat realiseren we door een toelichting te geven in de vergadering van de Raad van Toezicht of het toezichthoudend bestuur. Ook aan de hand van onze managementletter en/of accountantsverslag leggen we verantwoording af met een helder onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Onze verslagen zijn op maat gemaakt en bevatten geen algemeenheden. We geven u concrete adviezen over hoe u met de bevindingen aan de slag kunt.

curatoren – bewindvoerders – mentorschap (CBM)

Voor curatoren, bewindvoerders en mentoren is Mulderij & Partners een deskundig assurance en audit team. Onze professionals verzorgen voor u een correcte naleving van het besluit kwaliteitseisen en het accountantsprotocol voor CBM.

Naast het voldoen aan de wettelijke eisen, helpt onze dienstverlening u het vertrouwen van belanghebbenden te behouden. CBM hebben de verantwoordelijkheid om de financiële activa van een persoon of entiteit te beheren. Mulderij & Partners audit en assurance helpt bij het opstellen van nauwkeurige financiële verslagen en verklaringen, wat essentieel is voor verantwoording aan belanghebbenden, zoals rechtbanken, erfgenamen of crediteuren.

verplichtingen cbm

 • Checklist handhaving met bijbehorende stukken
 • Verslag van de accountant met diens bevindingen over de wijze waarop aan genoemde kwaliteitseisen en verplichtingen wordt voldaan (rapport van feitelijke bevindingen), met vermelding van de noodzakelijke verbeteringen
 • Jaarrekening of de balans en de staat van baten en lasten
 • Controleverklaring (of: samenstellingsverklaring) van de accountant bij genoemde jaarrekening of balans en staat van baten en lasten

Werkwijze

Ons ervaren team van accountants voert werkzaamheden uit, specifiek afgestemd op de vereisten zoals opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen CBM en het Accountantsprotocol Besluit Kwaliteitseisen CBM.